GANA ART ECOLE 화가와 함께하는 가나아트에꼴

LEE SARA, YOO CHUNGMOK, ARTNOM, KIM DAESUB, KIM DAESUB, DO MIN                                                             


이사라 '네거티브 드로잉' 월 AM 11:00 120분 (월 4회)

유충목 '유리공예체험' 토 PM 1:00 120분 / (월 4회)

두민 '아트테라피' 금 AM 11:00 120분 (월 2회), '미술영재창의미술' 일 AM 11:00 120분(월 4회)

아트놈 '팝앤아트' 토 AM 11:00 120분 (월 4회)

김대섭 '수채화 마스터 클래스'  수 AM 10:00 120분 (월 4회)


신청 및 문의 : 010-8569-0813